Augustinus College
Image default
Management

SME management

Inleiding tot de grondbeginselen van het management van KMO’s Het belang van KMO’s staat buiten kijf: zij vormen de meerderheid van de ondernemingen op de wereldmarkten, dragen bij tot economische groei en welvaart op nationaal niveau, en zijn belangrijke aanjagers van werkgelegenheid en innovatie. Deze module gaat in op het management van deze essentiële bijdragers aan de mondiale en nationale economieën. Het opleidingsmateriaal voor de module “Fundamentals of SME Management” laat de lezer kennismaken met essentiële concepten, modellen, ideeën en academische debatten die centraal staan bij het begrijpen van de aard, het management en de werking van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). In deze module belichten we de belangrijkste elementen van ‘klassieke’ bedrijfsmodellen die zowel in het onderwijs als in de praktijk veelvuldig worden gebruikt, maar passen we ze toe op een KMO-context. Managementtheorie en -praktijk zijn in de loop van de tijd voortdurend geëvolueerd, bijvoorbeeld van de ‘Grote-Mens-theorie’ en Scientific Management naar een ‘Human Relations-benadering’. Vanwege deze evolutionaire aard van management, introduceren we in deze module ook hedendaagse academische en beleidsliteratuur als een middel om de huidige ontwikkelingen in het denken, onderzoek en analyse van MKB-management te belichten.

 

Leerdoelen (LO’s):

 

LO1: Kritisch evalueren van familiebedrijven in het MKB kenmerken, gedrag en motivaties en komen tot onderbouwde conclusies met betrekking tot de huidige en voorgestelde internationale zakelijke toekomst.

LO2: Beoordeel de aard van de zakelijke omgeving zoals die van invloed is op kleine familiebedrijven en evalueer zakelijke kansen en bedreigingen.

LO3: Evalueer de relevantie van creativiteit en innovatie voor kleine familiebedrijven en voor de ontwikkeling van zakelijke kansen.

LO4: Het belang van de bijdrage van marketing aan het succes van familiebedrijven in het MKB beoordelen.

Als inleiding op de lectuur geven we eerst een kort hedendaags historisch overzicht van KMO’s en lichten we hun rol in een veranderende economie en maatschappij toe. Dit deel, “het grotere plaatje” genoemd, behandelt de belangrijkste managementkwesties waarmee oprichters van kleine en middelgrote ondernemingen in het algemeen te maken krijgen, en die waarmee zij in turbulente tijden in het bijzonder worden geconfronteerd. Wij gaan na wat KMO’s (en familiebedrijven) enigszins veerkrachtig maakt in tijden van crisis en wij breiden vervolgens het macro-omgevingsperspectief uit door een verkenning van PESTLE (Political, Economic, Socio-demographic, Technological, Legal and Environmental elements found in the macro-environment) alsmede de centrale premissen en implicaties van de stakeholdertheorie. Ook de rol van de overheid bij de bevordering en stimulering van het MKB komt aan de orde, in het kader van het bestuur en de controle van het MKB.

 

In het tweede hoofdstuk, “Dingen laten gebeuren”, richten wij onze aandacht op de micro-omgeving en introduceren wij vraagstukken die van invloed zijn op de groei en ontwikkeling van het MKB (en familiebedrijven), met bijzondere aandacht voor de kansen en beperkingen voor groei vanuit het gezichtspunt van het MKB zelf. In dit verband besteden wij aandacht aan het opportunistische aspect van oprichters en activiteiten in het MKB. Nadat wij van het macro- naar het micro-perspectief zijn overgegaan, vernauwen wij onze blik verder door te kijken naar het individu dat de KMO’s opricht en leidt. De rol van ondernemers en managers-eigenaars wordt besproken in relatie tot de hoeveelheid werk over hun persoonlijke attributen, vaardigheden en gedragingen die hen onderscheiden van andere ondernemingen.

 

In deel drie gaan we verder met het onderzoeken van de micro-omgeving en de individuele aspecten waarmee in deel twee een begin werd gemaakt. We bekijken het MKB in termen van de specifieke kenmerken van de organisatiecultuur in kleine ondernemingen en de individuele aspecten in de vorm van leiderschapsstijl, strategie-implementatie, ondernemend leiderschap en de motivaties die oprichters hebben om een kleine onderneming op te richten en vol te houden om er een succes van te maken. Hoewel veel kleine en middelgrote ondernemingen in de eerste jaren van hun bestaan met moeite het hoofd boven water houden en veel van hen ter ziele gaan, staan wij tot slot in ons vierde en laatste onderdeel stil bij de problemen waarmee kleine en middelgrote ondernemingen op langere termijn te maken krijgen. Op deze wijze. Wij bekijken de besluitvormingsprocessen van de oprichters en het management in het MKB, de wijze waarop het MKB zijn concurrentievermogen ontwikkelt en in stand houdt, kwesties in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen, en marketing voor ondernemers, als middel om een merk en een reputatie voor het bedrijf op te bouwen. Ook gaan we na hoe het MKB internationaliseert, en wat de betekenis en implicaties van globalisering voor het MKB zijn.


 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

https://www.newbusinessmanagement.com/